Aktuální dění Pro nováčky

Postavy 

Magie 

Herní mechanismy 

Výroba, předměty 

Hraní role Města a území

Neobyvatelná města 

Informace

Pravidla herního serveru Andaria

Historie úprav za posledního půl roku:

15.08.09 - Přidáno dočasné pravidlo pravidlo K1 týkající se zavádění nové magie do světa
14.10.09 - Upřesněna formulace pravidla pravidlo H1 (článek f)
01.11.09 - Doplněn upřesňující druhý odstavec pravidla pravidlo A2
20.02.10 - Odstraněno dočasné pravidlo pravidlo K1
09.10.10 - Přidáno pravidlo pravidlo A19 a upraveno pravidlo pravidlo A10
22.02.12 - Upraveno pravidlo pravidlo A15 a pravidlo C1
Konec roku 2016 - Upraveno pravidlo pravidlo A2
02. 08. 17 - Revize sekce B) DOMY, PRONÁJMY
02. 08. 17 - Přidáno pravidlo pravidlo A20
06. 09. 18 - Upřesnění pravidel komunikace v pravidle pravidlo A12

A) HRÁČI, ÚČTY, POSTAVY

1. Každý hráč musí dodržovat současné zákony ČR.
2. Andaria je RP shard, chovejte se proto na něm podle toho. Je zakázáno čekat u spawnu na respawn nestvůry (tzv. harvest) - považuje se to za prohřešek proti RolePlayingu a mohou za to být udělovány tresty. Stejně tak se zakazuje odlogovávání v dungeonu (pokud nejde o technické problémy nebo jiné potíže v reálu), zneužívání funkce městských stráží, blokování npc jako duch apod. Zakázáno je vjíždění na jezdeckých koních do podzemních jeskyní, domů a budov, kde to pro koně není uzpůsobené (ale nákladní koně v dole jsou v pořádku). Trestem za porušení mohou být ztráta věcí, galeje, vězení, smazání účtu nebo bann IP (podle závažnosti a recidivy). Za hrubé porušení RP se považuje i používání 'ok' a závorek při komunikaci ve hře!

Předávání majetku nově založené postavě jen na základě OOC (mimoherní) známosti je označováno jako support a považuje se za non-RP jednání. Předávání majetku mezi postavami na stejném účtu, které se nikdy nemohly potkat ve hře (smazaná postava X nově založená postava) je nezávisle na počtu prostředníků označováno jako selfsupport a považuje se za hrubé non-RP jednání.
Předávání a sdílení majetku stejně tak společné bydlení mezi postavami na stejném účtu, které nejsou ve stejném cechu, je zakázáno a považuje se také za formu selfsupportu.
3. 1) Hráč může vlastnit jen jeden účet. Pokud se zjistí opak, bude novější účet smazán!
2) Pokud se zjistí, že s jedním účtem dlouhodobě operuje více hráčů, bude účet smazán.
3) V případě vykradení účtu (za účet se naloguje někdo cizí a vykrade majetek postavy) bude majiteli postiženého účtu poskytnuta pomoc při pátrání po pachateli. Pokud se ztratí i majetek dalších postav, dostane postižený účet podmínku. Zloději, který se na účet nalogoval, bude zabannována IP adresa a jeho andarijský účet smazán.
4) Je zakázána jakákoliv manipulace s herními účty (prodej, předávání, přenechávání, apod.). S herním účtem smí operovat jen ta osoba, která jej nechala zaregistrovat.
4. Zapomenutá hesla zasíláme jen na registrační e-mail. Ztráty věcí a krádeže, za které je zodpovědná postava z jiného herního účtu řeší soudy ve hře!
5. Jméno si nová postava zvolí až při odchodu z Falešného světa. Změna jména postavy je možná jen z iniciativy GM týmu, tj. pokud vaše jméno hrubě odporuje RP nebo nevyhovuje některému ze zde uvedených pravidel, bude vaše postava přejmenována. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je možné se proti změně do týdne odvolat - GM může jméno dodatečně změnit podle vašeho přání, není to však jeho povinností a záleží to jen a jen na něm. Změna povolání nebo rasy není možná v žádném případě - po sedmi dnech od založení můžete smazat postavu a založit si novou. V případě sňatku nebo adopce vaší postavy je možná výjimka z tohoto pravidla, co se týče příjmení nebo dědičných znaků ve jméně.
6. Zákaz pojmenovat postavu již existujícím nebo nesmyslným jménem (typu _**!**_ apod.). Zákaz opakování příjmení nebo jiných rodových znaků už existujících postav, bez jejich výslovného souhlasu (Rodovým znakem může být například označení místního původu, nebo jiná specifická část jména). Jména musí mít na začátku velké písmeno, všechna ostatní písmena musí být malá (ne tedy např. ABRAHAM, N O X apod.). Roleplaying se vztahuje i na celá jména postav. Jsou povolená jen jména vhodná do našeho fantasy světa. Na ověřování existujících jmen existuje tato utilitka.
7. Postavy s titulem před nebo za jménem, který získali jinak než oficiální cestou (buďto pomocí bugu nebo si ho vytvořili při odchodu z Falešného světa), budou uvězněny a přejmenovány; pokud se jednalo o bug, budou potrestány podle pravidla pravidlo A11
8. Hráč je povinen sledovat sekci novinky na webu Andarie, nejlépe před každým vstupem do hry. V novinkách mohou být důležitá oznámení či úpravy pravidel, bez jejichž znalosti se můžete ve hře dopouštět prohřešků konáním jinak normálních činností. Neznalost neomlouvá.
9. Přísný zákaz zneužívání externích podpůrných programů – trestá se těmi nejtvrdšími tresty!! Povolené programy na Andarii: UO Assist, Razor, UO Automap, EasyUO, Autopilot. Ostatní programy nejsou na Andarii povolené. Všechny akce, které může provést i hráč nepoužívající externí program a které nejsou v pravidlech zakázány jsou povoleny. Minimální pauza mezi jednotlivými akcemi makra je 500 ms.
10. Zákaz nesledovaného makrování – pokud GM zjistí že vám, nebo na Vás běží makro, aniž byste byli poblíž svého počítače, hrozí vám tvrdé tresty! Stejně tak hrozí tresty i za trénování úmyslnými neúspěchy! Zákaz makrování dovedností v jakýchkoliv dungeonech, na questech a jiných akcích.
11. Zákaz zneužívání herních chyb (tzv. bugů). Pokud hráč objeví bug, je povinen nahlásit jej GM týmu. Za zneužívání bugů hrozí velmi tvrdé tresty!
12. Zákaz nadávání a slovního urážení (shard nemá dolní věkovou hranici). Toto se vztahuje na herní (přímo ve hře) i mimo herní komunikaci (fórum, Discord, FB, email, ...), která je mezi hráči nebo hráči a GM týmem. Trestem může být i blokace/smazání účtu v daných aplikacích. Postavy s neslušnými jmény, nebo se jmény odporujícími článku pravidlo A2 budou okamžitě mazány. Co je v mezích a co už překračuje pravidla je čistě na posouzení GM.
13. Je zakázáno hráčskou postavu bez příčiny opakovaně zabíjet bezprostředně po jejich oživení (RK).
14. Zákaz útoku na NPC modré postavy ve městech i mimo ně (léčitelé, obchodníci, stráže apod.), pokud to není předmětem akce nebo questu. Neúmyslné zabití civilisty může být bráno jako polehčující okolnost.
15. Zákaz lootu z padlých postav během questu, pokud nejste s dotyčným v partě a dotyčný nemá povolen loot pro členy své party,nebo pokud to není výslovně povoleno nebo pokud to není předmět questu či akce. Zákaz používání externích programů pro vybírání obsahu mrtvých těl padlých NPC (tzn. autoloot) během questu.
16. Zákaz zahlcování serveru - spamování textem, příkazy, přetěžování shlukováním obřích stád ochočené zvěře, přeplňováním veřejných nádob bezcennými předměty (umíme si zjistit, po kom tam věci zůstaly, navíc tu existují odpadkové koše...) apod.
17. Pro běžnou komunikaci je možno používat jen český a slovenský jazyk. Komunikace v cizím jazyce je nepřípustná. Na RP jazyky se vztahuje zvláštní režim:
1) Barbarština, Elfština - Používání pouze sporadické, několik slovíček typu pozdrav, poděkování, oslovení, tituly.
2) Jiné jazyky - v tuto chvíli nejsou povoleny.
18. Je zakázáno užíváním dovedností provokace, lákání, užíváním výbušných lektvarů, střelby z lodního děla či jakýchkoli plošných kouzel, jakkoli vstupovat do interakce s NPC nacházejícími se uvnitř ohrádek, uzavřených či ohrazených území či nepřístupných ostrovech, zvlášť pokud mají tyto NPC nějakého majitele (např. pasoucí se ovce, ustájení koně apod.).
19. Zákaz odlákávaní NPC od spawnu.
20. Pokud během 6 týdnů smažete 3 postavy, ztratíte jeden slot.

B) DOMY, PRONÁJMY

1. Starosta si může určit pravidla, kolik pronájmů může mít jedna postava.
2. Zadržování divoké zvěře v domě bez Vaší přítomnosti bude trestáno ztrátou majetku či daného zvířete dle zvážení GM. Zvíře v domě musí být buď ochočené, nebo přivázané k úvaznímu kůlu. Divoká zvěř může být v ohradě (pokud ji dům má). Dále viz pravidlo pravidlo D5
3. Nájemný obchodník - Starosta si může určit pravidla, kolik obchodníků může mít jedna postava. Postavy ze stejného účtu nesmí mít společného nájemného obchodníka, pokud nejsou členy stejného cechu. Jeho sklad musí být vždy dostatečně zaplněn. Pokud bude mít obchodník více jak 3 dny poloprázný sklad, může být odňat bez náhrady předmětů a/nebo peněz.

C) CECHY

1. Pokud si chce hráč založit cech, musí tento cech mít alespoň 10 členů, v opačném případě bude cech zrušen. Je proto lepší nejdříve si sehnat lidi a až potom založit cech, ne opačně. Z každého účtu se do počtu členů cechu počítá jen jedna postava – 10 nutných členů proto musí být z různých herních účtů.
2. Jméno cechu musí být v souladu s RP. V případě porušení pravidla bude cech po dohodě s Cechmistrem přejmenován. Pokud bude název cechu obsahovat výrazy odporující pravidlům A2, A12, nebo bude mít nově založený cech stejné jméno jako jiný, už existující, bude neprodleně smazán bez náhrady.
3. Cechovní obchodník - každý cech smí mít jen jednoho společného cechovního obchodníka.
4. Další doplňující podrobnosti najdete zde.

D) HERNÍ SYSTÉM

1. Pravidla pro funkci Help: Používá se při situaci kdy hráč nemůže, nikoli neumí situaci vyřešit. Problém musí být přesně a stručně definován, nesmí se odesílat poplašné nebo nesmyslné zprávy. Spam page se trestá. Úmyslné podávání lživých informací se bude trestat podle pravidlo E3 (pozn. Nová page přepíše stávající a posune ji nakonec seznamu, tedy psaním více page jen odsouváte vyřešení svého problému a riskujete trest za spam page)
2. Pokud nebude hráčský účet využíván déle než 3 měsíce (90 dní), může být smazán. V případě, že na takovém účtu existují postavy, které mají odehráno dohromady alespoň 150 hodin, bude účet namísto smazání zmražen (= nebude nadále podléhat tomuto pravidlu). Pokud se na nově vytvořený účet nikdo nepřihlásí déle než 1 měsíc (30 dní), bude účet smazán. Pro zachování účtu se stačí během této doby byť jen na vteřinu přihlásit do hry. V případě, že toto nelze (např. služební cesta, vážná nemoc apod.), je možno požádat administrátora o zmražení účtu.
3. Přísný zákaz soustavného a plánovitého narušování ekonomiky Andarie - například využíváním veřejné řemeslnické postavy.
4. Svatby jsou na Andarii povoleny nejvýše jednou do týdne. Oba účty, ze kterých pocházejí oddávané postavy musí mít nahráno minimálně 300 hodin. Bližší informace, ceny obřadu atp. najdete zde.
5. Pravidlo o chování zvěře: 1) Zvěř nesmí být chována na polích; 2) minimální prostor pro jedno zvíře jsou dvě políčka prostoru (malá zvěř typu slepice, ovce, zajíc), pro větší zvěř je nutný prostor čtyř políček (kůň, jelen, kráva, ...). Menší prostor znamená týrání zvířat a přetěžování serveru. Přebývající zvěř bude bez náhrady zabavena ve prospěch hodokvasu na královském hradě. Výjimku z tohoto pravidla tvoří jen množení koní, kdy na prostoru pro jednoho koně smí být koní více. 3) V jednom uzavřeném prostoru smí být chována pouze divoká zvěř jednoho druhu nebo domácí zvěř v libovolných kombinacích.

E) GM TÝM

1. Členové GM týmu se snaží udělat pro hráče maximum, chovejte se k nim proto slušně a s úctou. Za slovní urážku vedenou proti GM (ať mezi čtyřma očima nebo mezi ostatními či na fóru Andarie) bude podán návrh na smazání.
2. Hráči jsou povinni uznávat GM jako nejvyšší autoritu. GM má vždy pravdu.
3. Zákaz lhaní členům GM týmu. Za klamání nebo obtěžování GM může být podán návrh na smazání.
4. Hráč je povinen dodržovat nařízení GM týmu na fóru, ve hře, nebo ta, která mu GM sdělí ústně.
5. Rozhodnutí o smazání účtu může vyřknout pouze administrátor (po poradě se zainteresovanými osobami). V případě pravidla D2 je smazání automatické.
6. Pokud hráč jedná s GM, je zakázáno na jeho postavu útočit nebo s ním vstupovat do jakékoli další interakce.
7. Posouzení jakékoli činnosti (zda odporuje nebo vyhovuje pravidlům) je čistě na GM. Druh a výše trestů udělených Rytíři a Soudci je možné podat k přezkoumání GM. Pokud GM trest potvrdí, není proti němu odvolání.
8. V písemné komunikaci se členy GM týmu vždy uvádějte jméno herní postavy a login svého účtu. V případech problémů s herním účtem nebo postavou se zvlášť ujistěte že ze zprávy poznáme o co jde a komu se problém děje. V případě hlášení problému nebo bugu uvádějte prosím co nejvíc okolností, které se jej týkají. Zprávami bez podpisu nebo takovými, z nichž není poznat ke které postavě nebo účtu se problém vztahuje, se nezabýváme a končí v koši. Nikdy, ani pokud by to GM vyžadovalo, neuvádějte své heslo. Pokud GM vyžaduje zaslání hesla, je velmi pravděpodobné, že to ve skutečnosti žádné GM není.

F) FÓRUM

1. Pravidla fóra jsou vedena zde.

G) TRESTY

1. Za porušení kteréhokoli z těchto pravidel nebo dodatků může být hráčská postava poslána na galeje, s výší prutů které určí GM. Samozřejmě mohou být uděleny i jiné tresty než galeje, zvláště pro těžké případy. V případě opravdu vážného prohřešku, či opakujícího se provinění, může být hráči smazán účet. Trest může být udělen i na základě porovnání vaší IP adresy s mezishardovým registrem nejzávažnějších hříšníků. Tak se bude postupovat jen v případě jistoty, že se jedná o toho samého člověka.
2. Délka trestu je plně v kompetenci GM – smlouvání o jeho délce je nepřípustné. U trestů, jejichž součástí je snižování dovedností se budou snižovat i jeden stat, který se dá snižovanou dovedností vytrénovat - na každých 10% snížení dovednosti připadá snížení 1 bodu vlastnosti.
3. Během výkonu trestu je zakázáno jakkoli trénovat či makrovat dovednosti. Porušením tohoto pravidla si můžete prodloužit trest.
4. Pokud trest na galejích nebude vykonán do tří týdnů (21 dnů) od jeho uložení, bude účet postavy uvržen do podmínky. Pokud ani poté (do dvou dnů od uvržení do podmínky) nebude trest vykonán, bude účet trestané postavy smazán.
5. Kompetenci k trestání mají i zemští rytíři (pouze v případě, že hříšníka přemůžou v boji, nebo ten se jim dobrovolně vzdá) a soudci (jen v případě pravomocného odsouzení). Jak soudci tak i rytíři mají také pravomoc zabavit majetek odsouzeného. GM mohou dočasně svěřit pravomoc k trestání i dalším osobám. Druh a výše trestů udělených Rytíři a Soudci je možné podat k přezkoumání GM. Pokud GM trest potvrdí, není proti němu odvolání.
6. V případě třetího prohřešku vztahujícímu se k jednomu účtu, je na tento účet automaticky uvržena podmínka. Podmínka opravňuje GM ke smazání tohoto účtu, pokud se za celou dobu budoucí existence vyskytne jakýkoli další prohřešek. Do součtu tří trestů se počítají jen tresty udělené od GM. Tresty za pravidlo A10 AFK se v tomto počítají jako půl jiného prohřešku.
7. Zápis v prohřešcích je možno po uplynutí šesti měsíců odmazat (žádosti je možno posílat na e-mail tym@andaria.cz). Toto se však týká jen lehkých prohřešků - k žádostem se bude přistupovat individuálně a nemusí jim být vždy vyhověno. Pokud bude takto smazán jeden ze tří prohřešků, iniciujících podmínku dle pravidla G7, může být podle uvážení GM odmazána i tato podmínka.
8. Pokud je hráčská postava během výkonu trestu v žaláři nebo na galejích hráčem smazána, považuje se toto za vyhýbání se trestu a hráč může být potrestán až smazáním účtu, případně podle úvahy GM.

H) HERNÍ PRAVIDLA

1. Volby starostů

1) Podmínky účasti ve volbách:
a) Postava nesmí mít žádné vážné systémové nebo herní prohřešky - o tom, co je vážný prohřešek rozhoduje GM tým.
b) Postava nesmí být v jednom městě zvolena více než 3x starostou.
c) Na kandidující postavě musí být odehráno alespoň 500 hodin.
d) Kandidát musí být přihlášen ve městě, v němž kandiduje.
e) Kandidát nesmí mít žádné dluhy na daních nebo u léčitelů.
f) V žádných volbách nesmí figurovat více než jedna postava z jednoho účtu - ani v na sobě nezávislých volbách ve dvou městech.
g) S žádnou další svojí postavou nesmí kandidující hráč být na voleném nebo dosazovaném postu (typu starosta, herold, rytíř, ...)
h) Pokud v jedné volbě kandiduje více jak pět kandidátů, bude vybráno pouze pět z nich, a to především podle počtu prohřešků. Pokud toto kritérium nerozhodne, následuje počet odehraných hodin kandidující postavy. Pokud ani toto nerozhodne, následuje los.

2) Průběh volby:
a) Pokud kandiduje jediný kandidát, koná se volba ANO - NE, v níž musí pro ANO hlasovat více než polovina voličů aby byl kandidát zvolen starostou.
b) Pokud kandidují dva kandidáti, zvítězí ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů.
c) Pokud se účastní více kandidátů, je volba rozdělena na dvě kola. První kolo: V tomto kole se utkají všichni kandidáti. Pokud jeden z nich získá více než 50% hlasů, je automaticky zvolen starostou. Pokud k tomuto nedojde, přistupuje se k druhému kolu. V tom se utkají dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola voleb (pokud nelze určit hranici mezi druhým a třetím místem z důvodu rovnosti hlasů, postupují všichni sporní kandidáti). Zvítězí ten, kdo obdrží prostou většinu hlasů.

3) Platnost volby:
a) Volba je platná tehdy, pokud je volební účast alespoň 1/3 všech obyvatel města, nebo pokud se zúčastní alespoň 40 voličů.
2. Válka o město

Předmluva:
Válka se vyhlašuje za účelem převzetí vlády nad městem a přilehlým krajem. Válka rozlišuje dvě strany - obránce (skupina vládnoucí ve městě) a dobyvatele (skupina usilující o převzetí vlády). Každou skupinu vede generál, který za ni vystupuje a jedná s protivníkem a GMs. Svádět boj je možné pouze o frakční města a Ileren. Pokud jsou dobyvatelé stejné rasy, spolu s převzetím vlády zároveň nahradí místo dosavadní frakce. Pokud ne, frakce zůstává ve stejném složení. Další, podrobná pravidla jsou rozepsána níže:

A) Podmínky vyhlášení války o město
1) Válku smí svolat skupina alespoň pěti postav (z nichž alespoň pět má odehráno nejméně 250 hodin), kteří před zahájením složí do truhly, kterou uschová GM částku 15 tisíc zlatých mincí. Tato hotovost bude po skončení války přidána do městské pokladny dobývaného města, ať už ve válce zvítězí kdokoliv. V jednom případě je to odměna obráncům za úspěšnou ochranu města, v druhém případě vklad od nových vládců na rozvoj válkou poničeného území.
2) Dobyvatelé se musí války zúčastnit osobně, obránci mohou zvolit zástupce, který převezme jejich roli v bitvě. Tím se však nevzdávají následků, které pro ně mohou vyvstat v případě porážky (viz dále). Obránci se nemohou zcela zříci povinnosti přijmout výzvu, mohou ji však tímto částečně delegovat na jinou skupinu, pokud s tím tato skupina bude souhlasit. Dobyvatelé se nemusí účastnit všichni, ale čím více jich příjde, tím lépe pro ně (viz dále).
3) Dobyvatelé i obránci smí přizvat spřátelené skupiny, které se mohou účastnit války spolu s nimi. Jejich počet i složení se může během války měnit.
4) O jedno město lze vést válku nejdříve jednou za tři měsíce. Přesný termín (konkrétní týden, viz dále) zahájení války je věcí dohody dobyvatelů a GM, přičemž GM má rozhodující slovo.

Válka je rozdělena na několik bitev na pěti různých bojištích. Celkem pět bojišť je geograficky rozmístěno mezi dobývaným městem a táborem dobyvatelů (který leží na okraji území dobývaného města). Prvním bitevním polem je přímo tábor dobyvatelů, druhým a třetím je "neutrální" půda mezi táborem dobyvatelů a dobývaným městem. O umístění těchto tří bojišť rozhoduje GM (o umístění tábora dobyvatelů s ním mohou dobyvatelé vést dohodu, nicméně GM má poslední slovo; ostatní dvě jsou výhradně na rozhodnutí GM). Čtvrté bitevní pole se nachází před branami dobývaného města, posledním bitevním polem jsou pak přímo ulice (prostory) uvnitř města.

Válka začíná bojem na 2. bitevním poli (blíže k táboru dobyvatelů). Pokud v ní zvítězí dobyvatelé, další bitva se uskuteční o jedno bitevní pole blíže k městu. Pokud zvítězí obránci, další bitva se svádí na bitevním poli v opačném směru. Pokud dobyvatelé zvítězí v poslední bitvě v ulicích města, vyhrávají v celé válce. Pokud obránci zaženou dobyvatele až do jejich tábora, v jehož prostorách utrpí dobyvatelé další porážku, zvítězí obránci.

B) Podmínky účasti v bitvě
1) Obě bojující strany a jejich spojenci musí mít zaručen bezproblémový přístup na místo konání bitvy.
2) Před zahájením bitvy předají obě strany přítomnému GM údaje o počtu bojovníků na obou stranách. Na základě této informace generál každé strany vybere jednoho nebo více velitelů, kteří budou mít v průběhu bitvy zvláštní roli.
3) Pro heroldy a jiné funkcionáře z dobývaného města je podmínkou účasti zákaz používání svých funkcí.
4) Císařský rytíř se smí války zúčastnit jen jako pozorovatel, platí pro něj stejné pravidlo o zákazu používání funkcí.
5) Bojovníci na straně obránců musí být oblečeni ve stejnokroj, aby bylo na první pohled poznat že patří k obráncům. Pro dobyvatele toto pravidlo neplatí.

C) Vítězství v bitvě a ve válce
1) Vítězství obránců nad dobyvateli v táboře dobyvatelů (1. bitevní pole) = celkové vítězství obránců
2) Vítězství dobyvatelů nad obránci v ulicích města (5. bitevní pole) = celkové vítězství dobyvatelů
3) Vítězství dobyvatelů nad obránci před branami města (4. bitevní pole) = do uskutečnění další bitvy přerušení veškerých portálových spojení + uzavření bran města + ztráta 500 zlatých denně z městské pokladny. Pokud město nebude mít dostatek peněz na placení válečných výdajů, získají dobyvatelé v následující bitvě taktickou výhodu dle uvážení GM.
4) Pokud obránci po třikráte v jedné válce zastaví dobyvatele v jejich postupu, ubrání své město na dostatečně dlouhou dobu, aby do války vstoupila císařovna se svými vojsky a dobyvatele bez milosti rozprášila. Obránci se v tomto případě také stanou vítěznou stranou a válka skončí.
5) Pokud v bitvě padnou, dezertují nebo se vzdají všichni velitelé jedné strany, bitva skončí a tato strana v ní prohrává.
6) Kapitulující strana se však může vzdát i pro všechny následující bitvy, v takovém případě prohrává celou válku.
7) Pokud se obě strany dohodnou, může válka rovněž skončit příměřím. Pokud k němu dojde, záloha složená dobyvateli před zahájením války se rozdělí na dvě poloviny. Jedna část bude vrácena dobyvatelům v hotovosti, druhá část bude připsána do městské pokladny dobývaného města.
8) Pokud dobyvatelé vyhrají, musí skupina obránců opustit město. Pokud město vede frakce a všichni dobyvatelé jsou stejné rasy jako daná frakce, mohou tuto frakci nahradit. Dobyvatelé v každém případě získají město do své správy a hotovost složenou před zahájením války získají jako bonus do městské pokladny.
9) Pokud vyhrají obránci, získají do své pokladny peníze, které složili dobyvatelé před zahájením války jako válečnou kořist a příspěvek na rozvoj města. Zároveň jim jsou všichni zakládající dobyvatelé předhozeni na milost či nemilost, obránci je mohou dle vlastní vůle potrestat trestem až do výše zlámání rukou na dobu jednoho měsíce.

Tak, nyní k samotnému průběhu jednotlivých bitev. Jak již bylo řečeno, v každé bitvě bojuje neomezený počet bojovníků. Počet bojovníků se může změnit i v průběhu bitvy, ale pro účely dosažení vítězství nejde ani tak o počet bojovníků, ale o počet velitelů. A jelikož je počet velitelů odvozen od počtu účastníků, kteří jsou připraveni před bitvou, je pro oba generály lepší znát všechny zúčastněné předem.

D) Obecná pravidla bitvy
1) V každé bitvě smí bojovat jen jedna postava každého hráče. Tato postava se nesmí v průběhu války měnit.
2) Bitvy se konají v pevných termínech - v úterý a sobotu od 20:00 hod. Pokud se generál nezúčastní bitvy, musí určit svého zástupce, který jej v dané bitvě ve všech směrech zastoupí. Pokud generál žádného zástupce neurčí, bitva se pro danou stranu stane jedním velkým chaosem a tato strana bude bez boje poražena.
3) Účastníci (obránci, dobyvatelé) musí být připraveni před začátkem bitvy. Počet bojovníků není nijak omezený, může nastoupit jeden, může jich nastoupit 100. Před zahájením bitvy určí generálové na každé straně několik velitelů, jejichž smrt znamená porážku dané strany. Počet velitelů je 1 za každých započatých 10 účastníků pro každou stranu, maximálně však 3. (tj. 1-10 lidí = 1 velitel, 11-20 lidí = 2 velitelé, 21 a více = 3 velitelé). Velitelé jsou klíčovými postavami v bitvě, ostatní bojovníci obvykle mají za cíl jejich ochranu nebo zajištění jejich bezpečného přesunu. Na straně dobyvatelů jsou tito velitelé vybráni pouze z řad dobyvatelů (ti zakládající, s odehranými hodinami), nikoliv z jejich spojenců.
4) Velitelé jsou po svém vybrání nezaměnitelně označeni. Své označení nesmí v průběhu bitvy odstranit nebo zakrýt.
5) Smrt postavy znamená její vyřazení z bitvy - v průběhu bitvy je zakázáno oživovat padlé. Jakmile je postava vyřazená z boje, může buďto setrvat na svém těle do skončení bitvy, nebo odejít z bitevního pole, nebo bitvu z povzdálí sledovat. Pokud se bude duch plést mezi bojujícími a úmyslně způsobovat chaos na herní obrazovce, bude potrestán systémovými galejemi.
6) Je zakázáno lootovat padlá těla bez souhlasu "majitele".
7) Bojovník může opustit bitevní pole, velitel nikoliv. Opustí-li velitel bitevní pole (odejde z prostoru bojiště), považuje se za dezertéra a do dalšího průběhu bitvy nesmí zasáhnout. Pokud velitel zmizí z bitevního pole (odpojí se), považuje se za ztraceného v boji. Může se však opět objevit (připojit se) a v bitvě pokračovat. Pokud se však odpojí přímo z boje s jinou postavou, považuje se za zabitého (a je jedno jestli to je chyba připojení nebo úmysl) a do dalšího průběhu boje nesmí zasáhnout.
8) V každé bitvě má každá strana určitý cíl, jehož dosažení znamená vítěztství. Tyto cíle tvoří bitevní scénáře, kterých je několik a které pro každou bitvu vybírají GM až těsně před začátkem.

Příkladem takového scénáře pro 5. bitvu v ulicích města může být situace, která má pro dobyvatele podobu úkolu obsazení strategických budov (tj. v každé budově bude muset stanout jeden velitel a udržet ji ve své moci po určitý čas), pro obránce by tímto úkolem mohlo být bránění těchto budov po určitý čas. Scénáře budou vymýšlet GM, ti je mohou buďto šít na míru dané bitvy (například využít neobvyklé geografické uspořádání bitevního pole, nebo zdůraznit rozdíly mezi bojujícími stranami), nebo losovat z náhodných variant. V každém scénáři budou využity postavy velitelů a veškeré podmínky vítězství všech scénářů budou s těmito veliteli počítat.

Pokud bude možné, budou GM vycházet vstříc oběma stranám. Pokud se ale strany nedohodnou, platí rozhodnutí GM. GM mají v těchto pravidlech především úlohu arbitrů.

I) DOPLŇKY

1. Veřejná cvičiště

1) Zákaz kradení a lootovaní.
2) Je zakázáno soustavně narušovat pořádek na cvičišti a obtěžovat ostatní - například sesíláním hromadných kouzel.
3) Při porušení jakýchkoliv pravidel zde uvedených v oblasti cvičiště hrozí tvrdší tresty a doživotní zákaz vstoupit na jakékoli cvičiště. Nejen, že tím porušujete pravidla, ale obvykle i obtěžujete ostatní hráče.
2. Pravidla pro turnaje a soutěže najdete zde.
3. Pravidla pro Vůdce frakce, Šlechtice, Rytíře, Soudce a Heroldy naleznete zde.
4. Přechodná a dočasná ustanovení

1) Pravidla platná do 1.5.2006 je možno nalézt zde.
5. Výjimku z pravidel může udělit jen Administrátor!

J) Osobní údaje

1. Shard Andaria uchovává osobní údaje poskytnuté při registraci účtu za účelem poskytnutí možnosti hrát na shardu a zajištění dodržování pravidel shardu.
2. Shard Andaria nikdy neposkytne vaše osobní údaje 3. straně.
3. Vaše údaje si můžete prohlédnout ve statistice na webu. Pro úpravu nebo smazání vašich údajů můžete poslat email na adresu tym@andaria.cz.

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2018 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist