Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace


Lady Mája - Lord Gryzzly - Lord Merik

Z menu nahoře si můžete vybrat přehled pronájmů na daném šlechtickém území.

Panovníkem jmenovaná šlechta a území, které jí náleží:

Lord Merik - Tábor Husitů a přilehlé okolí
Lord Gryzzly - Královská obora
Lady Maja - Hrad Tuláků a přilehlé ostrovy.
Zeman Gorgon - město Ileren a přilehlé okolí
Baron Ištván - bezzemek

Pravidla pro šlechtice

  1. Za šlechtice je považována osoba pasovaná do stavu šlechtického panovníkem za významné zásluhy vykonané pro rozvoj země. Smí používat šlechtický titul (před jménem) a má nárok vládnout území, které získá spolu s titulem od panovníka. Na jeho území platí zvláštní pravidla a zákony.
  2. Na území darovaném šlechtici panovníkem platí pravidla města, na jehož území se toto území nachází, pokud není šlechticem výslovně řečeno jinak. Na svém území je však šlechtic povinen respektovat nařízení vydaná panovníkem - Císařským hradem. V případě nerespektování těchto nařízení je panovník oprávněn kdykoli šlechtici území odebrat nebo je svěřit jinému. Panovníkem se pro tento případ rozumí vládnoucí král či královna.
  3. Na svém území je šlechtic oprávněn vydávat jakékoli zákony, vyhlášky a nařízení, pokud tak šlechtic výslovně stanoví a toto oznámí a každý, s výjimkami uvedenými v těchto pravidlech, kdo se na jeho území nachází, je povinen jich bezesporu uposlechnout. Tyto jsou však platné pouze na území šlechtice. Tyto zákony, vyhlášky a nařízení však nesmí být v rozporu s jakýmkoli nařízením panovníka. Šlechtic je oprávněn na svém území neuposlechnout pokynů, zákonů a nařízení vydaných vládcem města, na jehož území se jeho území nachází. Musí však o této skutečnosti učinit prohlášení.
  4. Šlechtic je povinen zabezpečit dodržování pořádku a práva na svém území a je současně vykonavatelem veškerých zákonů, vyhlášek a nařízení. Tuto pravomoc může delegovat na další osoby. Šlechtic je oprávněn si na svém území zřídit místní jednotku/domobranu/družinu. Je vůdcem této jednotky a její členové jsou ho povinni bez dalšího uposlechnout. Za chování členů této družiny na ostatním území je přímo odpovědný.
  5. V případě úmrtí šlechtice přechází území 1/ na jeho přímého pokrevního nebo adoptovaného dědice, přičemž rozhodující je věk (platí zásada – dědí nejstarší dědic), 2/ na šlechticem ustanoveného dědice, 3/ na zástupce šlechtice (je-li určen), nebo 4/ na vůdce cechu, jehož je šlechtic příslušníkem. Pravidla přechodu v případě úmrtí platí v uvedeném pořadí. V případě, že není splněna ani jedna možnost, stává se území šlechtice odúmrtí a přechází zpět na vládnoucího panovníka, který s ním naloží dle své vůle. V případě úmrtí šlechtice není možná dělba či rozdělení jeho území, území musí zůstat jako jeden celek. Dědic je vázán veškerými právy a povinnostmi jako šlechtic. Přechod dědictví musí být vždy potvrzen panovníkem, přičemž dědic se ujímá území až tímto potvrzením.
  6. Na svém území je šlechtic oprávněn založit si své vlastní město. Vydání městského kamene podléhá schválení panovníka a je podmíněno uhrazením příslušné částky za vydání městského kamene. Šlechtic je oprávněn požádat panovníka o odkoupení dalšího území sousedícího s jeho vlastním územím. Prodej území koruny podléhá opět schválení a souhlasu panovníka a je poté podmíněno zaplacením částky, stanovené královskou kanceláří. Nejmenší možný odkup území je 1000 polí.
  7. Na své území je šlechtic oprávněn zakázat či omezit vstup všem osobám dle své vůle, s výjimkou královských úředníků a rytířů.
  8. Na území šlechtice jsou královští rytíři oprávněni vykonávat svou pravomoc, avšak jsou vždy povinni dodržovat a ctít zákony a nařízení šlechtice, pokud nejsou v rozporu s nařízeními a zákony panovníka či jinými pravidly zde uvedenými. Herold a soudce města, na jehož území se území šlechtice nachází, je oprávněn vykonávat svou pravomoc na území svého města pouze s výslovným souhlasem šlechtice. Městské gardy a frakční armády, resp. jejich členové nejsou oprávnění vykonávat své pravomoci či nařízení vydaná na frakčním území na území šlechtice.
  9. Pro šlechtice platí přiměřeně Pravidla pro střet zájmů. Šlechtic je povinen dodržovat Pravidla pro vydávání zatykačů, Pravidla o zatykačích a Pravidla o vydávání zločinců.
  10. Starosta města, vzniknuvšího na území šlechtice (pokud to není sám šlechtic), podléhá i nadále moci šlechtice (vztah šlechtice a starosty se v takovém případě považují za vztah vůdce frakce a starosty města). Pro starosty měst na území šlechtice a šlechtice vykonávajícím funkci starosty neplatí body 2 a 3 pravidel pro starosty.

Podtržené pasáže - porušení těchto pasáží se považuje za zneužití systému a je trestáno z pozice GM.
Ostatní pasáže - potrestání porušení těchto pasáží je zcela v rukou hráčů.

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2023 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist