Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
zapis

svitek

Kronika andarijských dějin

Na této stránce naleznete odkazy na nejrůznější historické prameny popisující dějiny zemí andarijských, jejich sounáležitostí i obyvatele v nich žijící.

- Questy - Kronika -

~ Hadí lid ~

V podvečer v hadím táboře
„Ssso sssse deje?“
„Ssssassse jeden ssss tech otroku, ssss, narusssil nasssse ussemi!“
„SSSSSS ssssme je varovali ssss, kdysssss oni nedodrsssset, my jim ukasssat ssse není radno nássss drásssssdit. Ssssvolej ssssecky sssem…..“

*Ještě dlouhé minuty se z dané oblasti ozývalo hlasité syčení*
dne 10.02.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Den poté....
Je to uz den, kdy se sníh u pohoří Uruth zbarvil do ruda. Neúspěšný utok měl za následek ztracení dalšího území, které je nyní pod nadvládou hadích lidí. Jejich armáda je obrovská, co zde dělají, co tu vlastně chtějí? Proč tu jsou? Mnoho otázek a zatím žádná odpověď...zatím! Husité si dělají starosti o své hranice a své obavy vyjádřili i elfové, avšak ti jak je vidno postoupili dále, než všichni ostatní....bude možné vyjednat mír? Stáhnou se hadí lidé nebo na nás zaútočí? Na to nám odpoví jen čas.

*starý kronikář dopsal zápis, povzdechnul, sfouknul svíci a odebral se ke spánku*
dne 16.02.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Nečekaný zvrat
"Tak co dáme dalšího?" *sklonil se člověk nad mrtvolou hada*
"CO TU DĚLATE, SAKRA!" *zařval elf na koni na dva stojici u hadího těla"
"My? Nic" *Odvětil mu člověk dosti poplašeně*
"ZMIZTE ODSUD, VYPADNETE DO MESTA!" *křičel po nich elf na koni" *DELEJTE!"

"Posssssdě" *ozvalo se syceni mezi stromy*
"ZADRŽ! NEBUDU S TEBOU BOJOVAT" *řekl rázně elf na koni*

*nastala několikaminutová diskuze mezi hadem a elfem na koni*

"Chssssssi jejich hlavy ssss nebo bude valka sssss. Massss čassss do ssssitra!" *odvětil naštvaně had a odplazil se k severnimu cípu pohoří Uruth*
"KDE JSOU TI DVA, JÁ JE ZABIJU SÁM!" *rozkřičel se elf, pobídl svého koně a tryskem uháněl do nejbližšího města*
dne 17.02.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
V průsmyku pohoří Uruth
V brzkých ranních hodinách se připlazil jeden z hadích lidí k veliteli, zasalutoval a čekal na vyzvání.
"Podej ssssspravy! A ať jsssssou dobre ssss!" pravil naštvaným hlasem velitel
"Ssss uss sssme ssse sssassse dosstaly do dolu ssss. Otrossssi prokopali sssskalou vchod a dosstaly ssse dovnitř. Dul je cassstessne sssasssypan, ale vybuch sssnisil cast ssskaly ssssmerem k sssile krystalu." odpověděl hadí válečník.
"Psssissinu vybuchu sssnas?!" ptal se o poznání klidněji velitel.
"Ssssnam, jeden otrok polosssil sssast tech novych krysssstalu k jednomu nassssem ssservenemu a sssel odpossivat. Nevysssnam ssse v tom, ale ssss ten ssserveny sssem nassel uvnitsss ssniseny a vypada to na puvod vybuchu ssss"
*Hadí velitel se rozzuřil* "Kde je ten otrok ssss! Chsssi ssi ho osoobně zabit!!!"
"Ssssklamu vassss veliteli sss, assssi byl poblissss vybuchu sss, nasssli sssme jen nekolik ohorelych sssaru ssatu"
*Hadí velitel machnul svoji zbraní* "Sssskoda ssse tak rychle sssahynul...sssmrt ode mě by byla pomala a dlouha sssss! Pokrassssujte v praci, psssedam informace dal. Assspon sse ten vybuch nam sss pomohl dostat ssse hloub k losssisku." odpověděl velitel a odplazil se průsmykem na jih.
dne 27.03.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
V důlní šachtě pohoří Uruth
Důlní šachtou se ozývaly splašené výkřiky a po pár okamžicích z ní začali vybíhat vyděšení otroci. Hadí strážník, stojící u vchodu do šachty, chytil jednoho otroka svými pařáty pod krkem a silně sním mrštil proti skále. Otrokova tvář se zakřivila bolestí, ale než mohl cokoliv udělat, pevně jeho krk sevřely hadí pařáty. Hadí strážce jej chytl pod krkem a zlověstně syčel:
"Sssso ssse deje! Plosss ssse flakassss, masssej makat!"
Otrok, snažící se přes sevření něco říci ze sebe vykoktal:
"Ten...ten...ten.. důl....j....je....ži...živý...."

Hadí strážník s ním znova hodil o skálu, chopil se sve zbraně a za doprovodu několika dalších se nahrnuli do důlní šachty.
Asi půl hodiny se z dolů ozývalo hlasité syčení a zvuky boje....avšak nebyly to obyčejné zvuky boje, byly podivně duté, tupé, jako by samotní hadi bojovaly proti něčemu tvrdému. Po té době se z šachty vyplazilo několik strážníků, avšak o jednoho méně, než se jich zpočátku do šachty plazilo.

Do dolu poté vyrazila skupina válečníků, posléze do něj byly nahnání i ostatní otroci a zvuky těžby se znova začali ozývat.
dne 01.04.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
V táboře dřevorubců
"A to ti povídám, to syčení mě málem dohánělo k šílenství. Taky to nebylo nic příjemného být na tom stromě schovaný skoro celej den. Ale když ti jde o život!"
Zase to přeháníš, prohodil muž sedící vedle něj. Všichni už známe ty tvoje báchorky a nikdo ti to už nevěří. Prej hadi, co by u královské obory dělaly? A ještě k tomu s portálem, nic lepšího sis vymyslet nemohl? *smál se dřevorubec při sekání stromů*
"Prej vymyslel! A víš ty co? Kdyby jenom jeden portál, ale oni byly DVA! *křičel po něm naštvaně první*
"To víš že ano, ještě k tomu dodej, že se k nim přidali i někteří z místních a bude to úplně dokonalé" *popadal se smíchy za břicho dřevorubec*
"Taky že jo! A to ti povídám, jak ti s nimi zatočili, radost pohledět. A když sem se večer vracel do tábora, nezůstal tam ani jeden živej. Ani sem netušil, jak může být klid nádherný" *Dodal první dřevorubec, zatímco druhý se smíchy za břicho popadal*
dne 06.04.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Porážka u pohoří Uruth
*Od pohoří Uruth se ozývalo syčení a zvuky boje, krev barvila zelenou trávu* Vzduchem se ozývalo spoustu hlasů, vzájemně se překřičujících " KNĚĚĚĚZ, POMOOOC, JE ZA MNOU.....DO NĚJ!!!SVĚTLO S NÁMI!!TÁMHLE SE BLÍŽÍ DALŠÍ,SEŘ....BOJUJTEEE...."
Skupina bojovníků pomalu postupovala ke svému cíly, napadáni hadí armádou. "S BOŽÍ POMOCÍ" zařval jeden válečník a vrhnul se hrdinně mezi dva hadí bojovníky, následovaný několika dalšímy. Bitva to bylo dlouhá a stále bylo konce daleko. Hadích lidí jako by neubývalo. Chvílemi se zdálo, jakoby se stáhly, když tu najednou "POZZZOOR ZA NÁMA, JE TO PÁÁÁST". Všichni se překvapeně otočili, to už před mini ale stála zářicí magická zeď. "To jsou mi čáry, naprosto skvělé, jste opravdu mistrem" pochvaloval jeden bojovník hadího mága, který se ztěžka opíral o hůl.

Bitva se táhla dlouhé hodiny, až skupinka dorazila značně vyčerpána na okraj průsmyku. Prorazili obě palisády a vrhly se na hadí bojovníky jako kobylky na úrodu. U druhé palisády mnoho bojovníků osobně pozdravilo zubatou, ale kněz je včas vysvobodil z jejího sevření. " Sem tu sám, je toho na mě moc" *mrmlal si sám pro sebe kněz. Po tvrdých bojích dorazili až k portálu. "Zničte ty krystaly" zavelel hadí mág a skupinka tak učinila, načež se prapodivně vypadající portál zavřel.
Hadí mág si oddychnul a pomalu se vracel k východu z průsmyku, zanechal tam spolubojovníky se slovy "Jdu se pustit do opravy svého portálu", načez zmizel.

Bojovníci se nahrnuli do krystalového dolu a začali jej prohlížet, nevšimajích si velkých rudých krystalů, jenž nasávali energii z poblíž položených krystalů Nox. Větší část skupiny se vydala do zadní části dolu, když se z přední ozval obrovský výbuch. Vchod se zasypal jako první a celá přední část dolu se zhroutila. Marně se snažili ti, jenž měli to štěstí a utekli, odvalit zával. Bylo to marné....
dne 29.04.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Ortixovy poznámky
"To nevypadá dobssssseee, *pozoroval portál, který změnil barvu na pískovou* mussssssím sehnat ssssspojensssse.
*země u Thyrisu se začala třást a portál se rozechvěl*
"Budu sssssi musssset poradit ssssssám. Ssssssslíbil jssssssem, že tu ssustanu, dokud ssssse mi nepodasssssi ten portál opravit."

*Pozdě v noci u klidného portálu odpočíval unavený hadí mág, vedle nějž levitovala kniha a pero do ní chvatně zapisovalo jeho myšlenky a dojmy, aniž by promluvil*

Portál začal pulzovat a začaly se z něj ozývat podivné zvuky. Během několika minut přijel elf. "CO TADY DĚLÁŠ!?", opovášššil ssse na mě křiknout
Neššš jsssem mohl něco šísssssst, tak se z portálu vynořil obrovsssský šššštír. Elf nevěděl, co ssssi o mě má myssslet, ale když viděl, že sssse ssssnažím zabít vystupující nepššššátele, tak pochopil, že budu asi na jejich ssstraně. Během prvních sssoubojů sssse k nám pšššššipojili další lidšští tvoreššškové. Nepššátel nebylo tak moc, abyssssme je nesssvládli. Portál za několik minut pššššesssstal pulzovat a nic dalššího ssskrs něj neploššlo.
Sssskupinka pššššítomných chtěla vědět kdo jsssem, ale prošš jim to ššššikat? Obvzlášššť, když ssssse jeden z nich choval tak neuctivě, až ssssi zassssloužil abych na něj obrátil ssssvůj hněv. Měl vic šššštěssstí jak rozumu a nechal toho, šššškoda. Dozvěděli sssse jen to nejnutnějšššší a to proč tu ješšště jssssem. Když by byl portál stabilní a nepššššessssouval ssse přes jiné magické proudy do nespoššššet ssssvětů, jak sssse tomu ssstalo tššššeba teď, byl bych již ve sssssvé zemi. Avššššak k mé sssssmůle, jssssem poššššád tady, neussssstále v ohrožení pššššed nimi samotnými. Nemohu šššíct, co sssssi o mém nenavrácení myssssslí můj vládce. Tššeba není vššše ssstraceno.

*Pero stačilo dopsat poslední slova, když tu had letmo mávnul pařátem a kniha i s perem zmizeli*
dne 20.05.09 zapsal(a) Nessie
ornament
Události v hadím světě
*Hadí mág seděl opřeny o strom, již bez své magické hole. Opodál levitovala kniha a pero, které chvatně zapisovalo vše, co se za poslední dny událo*.

Začalo to celé tím, jak se vrátil do světa Andarijského a vyčkával na slíbenou armádu, která měla po jeho boku pomoci ochránit hadí město před vzbouřenci. Ve smluvený čas se však nikdo neukázal, přestože to slíbili. Začínal být zoufalý, jelikož město již bylo pod útokem a některé části již v rukou vzbouřenců. Byl rád, že se svými učenci ubránil laboratoř a přesunul do ní východ z portálu, aby spojenci nepadli do pasti obsazeného náměstí. Ti však přišli pozdě, příliš pozdě na to, aby svůj slib mohli splnit s takovými ambicemi, se kterými vznikl.
Když se společně se spojenci setkal, bylo již příliš pozdě, přesto se pustiil do již zbytečného boje, věděl co bude následovat. Probojovali se městem a zabili skupinku, která se dobývala do hlavního sálu k vládci, kde jeho učedníci drželi magickou bariéru.
I když vládce zachránili, ten to neviděl, obvinil ho ze zrady a vyhnal. Byl na to připraven, přesto jej to zasáhlo mnohem více, než si chtěl připustit. Ještě jako poslední službu svému vládci jej stihl teleportovat s jeho osobní stráží pryč.
Pak už to šlo všechno z kopce, cestu domů zaterasila jedna z mnoha magických bariér, které nemohl odčarovat a tak se museli vydat zkrz smrtelnou poušť dál, do dašího neznámého světa a tam svést boj o přežití....
dne 28.05.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Není had jako had
*o několik desítek hodin po návratu dobroruhů ze světa chaosu*
Byl vlahý večer, po celé zemi mírně pršelo a farmáři si mnuli ruce nad jejich úrodou. Jen jeden člověk neměl na radost a klid pomyšlení, hlavu mu kalili vzpomínky na to, co musel během posledních hodin po útěku prožít. Z jeho dvacetičlené družiny zůstal sám jen s dvěma přáteli, hadímy mágy. V ruce dřímajích zbraň temnou jako temný kov, jejíž záře se odrážela jak ve slunečním, tak měsíčním svitu. Už byl zoufalý, když se na tomto světě objevil, prošel jich už hodně a stále nemohl najít ten pravý z nich.
Osud tomu chtěl, že se ztratili v hustých lesích, nemoci najít cestu ven, strom kam oko dohlédlo. Když narazili na město, odhodlal se zeptat na cestu. Choval se slušně a s velkou úctou, avšak přítomnost jeho přátel evidetně nebyla vítana.
Když opouštěli hustý les za doprovodu jednoho z místních, bylo jich o jednoho méně. Velkou cenu zaplatili za zeptání na cestu, velmi velkou. V myšlenkcáh obou dvou se vracel pohled na svého mrtvého přítele, který v tom městě zahynul....a nemusel.
Pozdě večer na ně narazil další z obyvatel toho podivného města. Byl zděšen událostí, která se odehrála a byl jediný, kdo projevil lítost nad spáchaným činem a odsoudil jej. Rozmlouvali velmi dlouho....
dne 28.05.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Portál byl zničen, ať žije svoboda.....nebo ne?
Kayan se procházel po dole a mlátil do všeho, co se mu dostalo pod ruku. Už je to mnoho dní, kdy se ozval od Thyrisu obrovitánský výbuch. Tehdy ještě nevěděl, co se stalo, ale záhy mu to řekli. Ortix moc dobře věděl, že se svojí novou holí s krystalem Nox nemůže být schopen zavřít portál. Jeho nová hůl byla tuze slabá, nežli jeho předešlá, o kterou přišel ve světě chaosu. Přesto se nechal přemluvit, ani vlastně nevěděl proč, vydal se opět na pomoc zdejšímu lidu........a už se nevrátil. Přetížil krystal ve své holi a následná exploze zničila všechno, vzbouřenecký tábor, sežehla několik dobrodruhů natolik, že z nich nezbylo nic než trocha popela. Nebýt těch přilehlých krystalů, nikdy by se mu to nepovedlo. "Byla to jen náhoda?" ptal se sám sebe "vždyť předce nemohli vzbouřenci vědět, že přišel o hůl....nebo mohli? Co když to byla past?". Spousta myšlenek se mu honila hlavou, avšak nebezpečí bylo zažehnáno, sic za obrovskou cenu, ale zažehnáno.....a nebo nebylo?

Je to jen otázka času, kdy se objeví další *zazněl dívčí hlas z okolních lesů*.
dne 20.06.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Poblíž Thyriského dolu
Po několika neúspěších se krystaly začali znova nabíjet. Po chvíli se začal zjevovat proud energie. Po něm se začal zjevovat portál, jako by tam neustále byl, jen nebyl vidět. Nabíjel krystaly, až doslova zčervenaly a následně vybouchly.

Z portálu vyšlehly výbuchy, při nichž z něj vyletěly pozůstatky několika lidí. Chvíli před výbuchem portálu vyletěl i hadí mág, jenž si to namířil hlavou přímo do stromu. Když se probral....

"Sooo chsssete otrossssi, bessste si po svych nebo vasss potressstam". Par se jich vzepřelo, ale byly jím snadno zraněni ao mráčeni. Hadí mág následně zmizel neznámo kam......
dne 31.10.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Poblíž Thyriského brodu..
Byl to podvečer, jako každý jiný, než se to stalo. Zem se najednou otřásla obrovským výbuchem, který zahalil oblast hustým dýmem......a pak.....ticho, jen občas zapraskal hořící oheň a ve vzduchu byl cítit zápach spáleného masa.....
dne 02.11.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Zápis z pergamenu
Stalo se to už hodně dávno a nikdo vlastně neví, zda-li je to vůbec pravdivé svědectví, či jen pouhá pohádka na dobrou noc. Možná se to stalo celé jinak, to už ani můj praděd nepamatuje, natožpak já. Zapisuji jen to, co se po generace povídalo v našem světě a v naší rodině, předávající z generace na generaci. Vlastně nikdo ani dnes neví, jak to celé začalo, jak to vlastně vzniklo a kdy to vzniklo...prostě bylo dobro a zlo. Ačkoliv se mezi nimi vždy vedli spory, mnohdy velmi krvavé, ani jeden neměl nikdy navrch před druhým, jakoby to ani nebylo možné. A to se opravdu tyto dvě mocnosti, dá-li se je tak nazvat, opravdu hodně snažili. Ale ať dělali co dělaly, neustále si byly rovni. Až jednou, nějaké společenstvo, s dávno zapomenutým jménem, dokázalo vytvořit jisté krystaly, které měli jejich mocnost natolik posílit, aby konečně získala převahu nad mocností druhou. A tak se dali do práce, přípravy jim trvaly dlouho, opravdu dlouho, až bylo dílo dokonáno. Krásných několik krystalů bílé barvy se rozzářilo a mocnost dobra během mžiku získala převahu, což se projevilo nejen na chování lidí, ale i všeho okolo. Společenstvo bylo na sebe natolik hrdé, že oslavovalo a oslavovalo. Avšak kde je moc dobra, tam zlo se snadno skryje. A také že se skrylo, velmi snadno a zákeřně. A nebylo skryto jen chvilkově, ale už dlouhou, předlouho, čehož si ani společenstvo nevšimlo, zahloubáno při tvoření jejich výtvoru. A tak byly stvořeny stejným způsobem krystaly opačné, posilující zlo. Rovnováha se opět vrátila zpět, tam kde po staletí byla....

Asi se ptáte, proč nestvořili krystaly další...možná ano, to už dneska nikdo neví, jisté je však to, že ani jedna mocnost nikdy neměla příliš navrch...

Kde krystaly nakonec zmizely už nikdo vlastně neví, společenstvo bylo zapomenuto a s ním i síly krystalů, jak vlastně fungují.....avšak koluje v našem okolí legenda. Ten, kdo dokáže získat krystaly jedné z mocnosti, bude mít takovou sílu a moc, že dokáže změnit nejen svůj osud....
dne 12.11.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Podivný podvečer
Byl poklidný večer. Mnoho dobrodruhů a obyvatel se vratelo z tradičního turnaje, když obloha mírně potemněla. Bíle mraky, které doposud klidně pluly oblohou, začaly mírně měnit barvu, stávaly se na první pohled temnějšími. Přítmí houstlo, ne nebyla to jen tak obyčejná tma, na kterou jsme zvyklý. Něco se muselo stát. *dopsal větu starý knihovník*

"Kdybych jen věděl, co se venku děje, ale on se nikdo neobtěžuje mě informovat. Nejraději bych ty rádoby hrdiny pozabíjel!! A do jednoho!!".

Najednou se ihned zarazil... "Co jsem to řekl? Kde se to ve mě vzalo, vždyť bych tohle nikdy nedopustil". Hněv v jeho srdci neustával, cítil se trochu jinak, podrážděně, ale nevěděl proč. Potlacil tyto zlé pocity, znova se ujal brka a pokračoval v psaní do staré mohutné knihy.

Najednou se citím nějak podrážděný, nikdy sem se takto podobně necítil, jako by mě pohltilo zlo. Ani bych se nedivil, kdyby to mělo co dočinění s touto podivnou temnotou. Není ani dostatečně temná, jak má zlo zvykem, ale není to ani obyčejná každodenní temnota. A JA SE NA TO PSANI VYKASLU A HOTOVO!

*Knihovník odhodil zlostí brk i s lahvičkou inkoustu, zadíval se na mohutnou knihu, shodil jí z podstavce a při odchodu prásknul dveřmi*
dne 15.11.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Kam ti nemrtvý táhnou?
I byl pozdní večer, když vydal se hlídač mrtvých a dva lichové vyvolávači na svou cestu. Putovali písečným městem a vyvolávali nemrtvé, kteří jim chránili cestu...kam vlastně šli? Pronásledování Heroldem a skupinou odvážlivců, dovedli je tam, kde nemrtvý piráti žijou svuj posmrtný život a odhalili to, jenž je k sobě volalo....

Mnoho hrdinů se pokusilo zlu postavit, ale to je ovládalo. V hlavách slyšeli temné hlasy a myšlenky po smrti zkalili jejich úsudek, když se mezi sebou začalizabíjet....a čím více teklo krve, tím více pociťovaly chuť zabíjet....
dne 17.11.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Nečekaný zvrat
"Cítili jste to, je to to co si myslím?" pronesl ďábel, jeden z vyšších zástupců zla. "Tolik síly najednou, ani sem to nečekal, nalezli jsme další krystal?".
"Nikoliv můj pane, ale cítili jsme to také, sme silnější" odpověděl mu lich vyvolávač.
"Pak to tedy znamená, že ti pošetilci zničili krystal, který držel temnou moc v sobě" *začal se ďábelsky smát* "Možná z nich udělám své poskoky, místo toho, aby je zabil, když nám tak pomohli." *znova se ďábelsky rozesmál*. "Připravte se, rovnováha je natolik narušena, že je na čase ukázat, co zlo a temnota dokážou, povolejte své služebníky, jdeme do boje!"
"Už sem se bál, že to neřeknete pane" *pousmál se lich vyvolávač a odešel*
dne 21.11.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Temnota ukazuje svoji sílu
*Obloha potemněla a z pralesu se ozával temný hlas, znějící každému v hlavě, nabádající k zabíjení* I rozzuřila se velká bitva, kdy řad nemrtvých neubývalo, ba naopak. Když odrazili první vlnu, druhá byla o to silnější a těžší. Obránci dělali co mohli, ale i do města se mnozí zastánci zla dostaly. Přestože byly vyhnáni, pocítili obránci, jak nedobře síla krystalů osudu je posílila, o to těžší bylo je zabít či jim ublížit. Hodiny vlekly se boje, kdy obě strany střídavě ustupovali a tlačili své řady vpřed. vždyť zlo je silnější, proč vlastně ustupovalo? A nebylo to celé jen pro získání času, aby mohlo zlo najít další krystal?

...o několik hodin později...

*Obloha se mírně rozjasnila a v srdci tří postav se rozhostil mír a klid*. Po dlouhém hledání sklidilo jejich úsilí ovoce, ale co to znamená....
dne 21.11.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Krystaly-další den
„Bojujme! Někteří máte v srdci strach. Ale tentokrát jej přemožte! Krystal ovládá naše nejnitěrnější touhy a emoce. Nutí některé začít útočit na své přátele. Ale tentokrát ne! Dnes při nás stojí bohové. Athon, Nistra, Mrogroth i všechna ostatní božstva! Dnes nemá proti nám krystal žádnou šanci, jsme chráněni! A tak bojujme a osvoboďme svět od jeho zla!“ V nitru všech, kteří poslouchali se rozlila nová síla. Temné hlasy jim sice našeptávaly, ale všichni je ignorovali.
Chrabří bojovníci se vrhli na krvavě rudý krystal. Bojovali dnes už dlouho, ale vidina osvobození světa od toho zla jim dávala novou sílu. Krystal si povolal množství stvoření pekel, svých ochránců. Ale neměli žádnou šanci. Jejich pařáty bezmocně narážely do zbrojí, jako by je nějaká vyšší moc zastavovala. Jejich konec byl blízko.
Na krystal dopadala jedna rána za druhou, až se odštipovaly drobné úlomky. Jeho jádro však stále drželo pohromadě. Když tu dopadla ohromná rána. Ozvalo se mocné prasknutí. Halapartna zasáhla malou prasklinu v jeho středu. Před očima všech bojujících se krystal rozpadl na možství malinkatých kousků. Pekelné stvůry kvílely. Tentokrát prohrály! Úprkem utekli do svého domova, aby si mohly lízat svoje četné rány.
„Dnes jste bojovali udatně a chrabře! Bojujte tak i příště. Už nám stačí najít jen jeden Bílý krystal a rovnováha bude znovu nastolena!“
dne 22.11.09 zapsal(a) Nessie
ornament
Zlo posiluje...
"Další krystal je zničen, ještě jeden a získáme nadvládu nad celým světem. A to jsme se ani nemuseli snažit, všechno dělají za nás sami" *ďábel se hlasitě rozesmál* "Jak pokračuje pátrání?" otázal se na licha vyvolávače.

"Skvěle pane, poslední krystal jsme již nalezly před pár dny, postavili kolem něj dřevěnou palisádu, ale už jsme vyslaly jednotky, aby oblast uzavřely. Dejte rozkaz a můžeme vyrazit jej zničit" pronesl lich.

"Ještě ne, ještě ne, budu si vychutnávat ten triumf, cítím, jak se bojí a to mě nesmírně těší. Ale připrav jednotky, nejednou jsme je již podcenili, osobně mi ručíš za to, že se nic nepokazí." dořekl ďábel a odletěl.
dne 29.11.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Miska vah opět v pohybu
"Jak jste to mohli dopustit!" *křičel a zabíjel ďábel vše, comu přišlo pod pařáty*.

"Však ještě uvidíme, kdo se bude nakonec radovat, brzo Vám ukážu, co to je stát proti zlu! Připravte vše co máte, chci jej zničit za každou cenu!"

Ještě dlouho se ozývaly výkřiky a zvuky pochodující armády. Kam mají namířeno? Jak dlouho jim cesta potrvá? Na tohle nám odpoví následující dny....
dne 02.12.09 zapsal(a) Dorothea
ornament
Poslední boj
Po bitvě v pralese se shromáždila část bojujících u posledního bílého krystalu, když hadí ardimág dorazil. K obrovskému překapení všech, bezeslova či náznaku, rozbil bílý krystal v takové rychlosti, že jej nikdo nestihnul zastavit. Následně vstřebal jeho energii a vyčkával. Věděl, že si pro ní strážce přijde.......a taky přišel....

Hadí arcimág, znalý historie o kamenech osudu, nabídl energii, po které strážce prahnul, za jedno jeho přání. Strážce se nebranil a souhlasil. Arcimág pak řekl pár slov k okolostjících, že odpovědi najdou na severu, rozloučil se a dal pokyn strážci....Rozjasnilo se, až museli všichni si přikrýt oči a až světelná záře pominula....oba byly pryc.

A co se dozvěděli na severu? Mimo obrovských hromad mrtvol, jak hadích tak nemrtvých i něco více....co? To už je ale jiná pohádka....a že vás zajímá, co si vlastně arcimág přál? Inu, to už Vám musí povědět někdo jiný....
dne 10.12.09 zapsal(a) Dorothea
img Multiturnaj
12 zápisů - Hestie, Styra
od 23.12.08
do 13.02.11
dokončený
img Klášter slunce
28 zápisů - Dorothea, Fénix, Johny, Zullas
od 21.11.07
do 10.05.14
dokončený
img Hadí lid
22 zápisů - Dorothea, Nessie
od 10.02.09
do 10.12.09
dokončený
img Entové v Lewanu
4 zápisy - Dorothea
od 25.01.09
do 07.09.09
dokončený
img Lewanský druid
2 zápisy - Dorothea
od 26.03.09
do 30.07.09
dokončený
img Jezdci Apokalypsy
15 zápisů - Seeker, Styra
od 22.03.09
do 17.06.10
dokončený
img Aessei, Alhuzr, Magmimt
10 zápisů - Dorothea, Fénix
od 03.03.09
do 14.03.10
dokončený
img Nekromant
5 zápisů - Dorothea, Nessie, Styra
od 01.09.09
do 01.11.09
dokončený
img Santiago de Miquel
14 zápisů - Abe, Menhit, Nessie, Saraju, Sylar
od 21.05.09
do 27.12.10
dokončený
img Baron
10 zápisů - Sylar
od 26.12.09
do 02.10.10
dokončený
img Cestovatelé časem
40 zápisů - Arella, Balthazar, Dorothea, Droam, Golfin, Menhit, Ordenor, Saraju, Tarog, Tereas
od 27.04.10
do 03.12.13
dokončený
img Amulet
12 zápisů - Seeker
od 04.04.10
do 03.10.10
dokončený
img Podivné dědictví
3 zápisy - Menhit
od 04.02.11
do 14.03.11
dokončený
img Krvané řeky
5 zápisů - Hestie
od 08.02.11
do 19.03.11
dokončený
img Polozapomenutá
33 zápisů - Menhit
od 06.02.11
do 27.12.11
dokončený
img Roční období
9 zápisů - Arella, Erreth, Zullas
od 03.04.13
do 03.05.14
dokončený
img Blázinec
4 zápisy - Ainar, Erreth, Zullas
od 08.06.13
do 28.07.13
dokončený
img Vykradená hrobka
5 zápisů - Arella, Zullas
od 29.09.13
do 20.11.13
dokončený
img Zvířecí soutěž
3 zápisy - Zullas
od 27.11.13
do 19.03.14
dokončený
img Podsvětí
17 zápisů - Arella, Erreth, Jednooky, Zullas
od 29.05.13 probíhající
img Magická sekta
7 zápisů - Arella, Jednooky
od 06.05.18 probíhající
img Černý Hrad
36 zápisů - Arella, Jednooky, Tass
od 31.05.18 probíhající
Zkoušky
1 zápis - Arella
od 11.05.22 probíhající

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2024 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist